Regulamin Dysponenta Grobu

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DYSPONENTA GROBU NA CMENTARZU PARAFIALNYM

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W RYBNIKU

++++++++++++++++++++++++++

 1. Grób zmarłego/ej……………………………………………………... znajduje się:
  • Kwatera
  • Pole -
  • Rząd
  • Grób
 2. Miejsce opłacono do roku ……………………………
 3. Rodzaj grobu /niepotrzebne skreślić/:
  • Pojedynczy
  • Podwójny
  • Potrójny
  • Grobowiec /1-miejscowy, 2-miejscowy, 3-miejscowy/
  • Dziecięcy
  • Inny…………………………
 4. Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z treścią §10 i §11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ( U. 48 poz. 284) może wynosić:
  • groby ziemne:
   • pojedyncze – dla dziecka do lat 6: - długość 1,2 m, szerokość 0,6 m
   • pozostałe pojedyncze: - długość 2,0 m, szerokość 1,0 m
   • rodzinne – trumny składane obok siebie: - długość 2,0 m, szerokość 1,8 m
  • groby murowane:
   • pojedyncze - długość 2,2 m., szerokość 0,8 m
   • rodzinne - długość 2,2 m., szerokość 1,60 m
  • Przed ustawieniem nowego nagrobka należy uzyskać pisemne zezwolenie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej przedstawiając dokument z firmy kamieniarskiej i wnieść opłatę (w archidiecezji katowickiej opłata za postawienie nagrobka wynosi 10% jego wartości).
 5. Przejścia między grobami powinny mieć szerokość co najmniej 0,3 – 0,4 m (z każdej strony) i mogą być zagospodarowane wyłącznie za pisemną zgodą Administratora cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej lub pani Grabarza na warunkach przez nich określonych (§13 powołanego w pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Na własną odpowiedzialność można utwardzać otoczenie grobu z materiału nieoszlifowanego np.: płytki chodnikowe, czy kostki (betonowe lub granitowe itp.) lub materiałem sypkim np. grys, żwir, tłuczeń itp. Ustawione ławki, posadzone krzewy itp. nie mogą zawężać wyznaczonych przejść między grobami.
 6. W kwaterze grobów tradycyjnych ziemnych oraz dziecięcych, opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grób x stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobu. Przedłużenie rezerwacji grobów tradycyjnych ustala się na kolejne 20 lat.
 7. W kwaterze grobów murowanych za grobowce opłatę za zachowanie grobowca ustala się następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x stawkę za każdy rok do pełnych 50 lat. W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca. Przedłużenie rezerwacji grobowca ustala się na kolejne 50 lat.
 8. Informujemy, że podczas prac grabarskich, wymienione w pkt. 5 elementy mogą zostać rozebrane i złożone obok grobu. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oraz nie doprowadza do stanu pierwotnego rozebranych elementów.
 9. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia nagrobka powstałe w szczególności wskutek zdarzeń losowych i siły wyższej (m.in.: gwałtowne opady deszczu, burze, powodzie, awarie wodociągowe, zamieszki itp.).
 10. Zachęcamy dysponentów do prywatnego ubezpieczenia pomników od zdarzeń losowych.

Ostatnia aktualizacja:

Rybnik, dnia 27 lipca 2019 roku

Administracja cmentarza 

Parafia Matki Bożej Bolesnej

w Rybniku

 


 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Aby uzyskać dane do logowania zadzwoń: 32 733-39-42